April 18 2016

Hur väljer man advokat?

Om du har åtalats för ett brott och ska upp i en rättegång eller en förhandling har du två sätt att välja försvarare på. En advokat kan antingen utses åt dig av domstolen (detta är vad som till vardags kallas en offentlig försvarare) eller så utser du en egen försvarare. När det kommer till offentliga försvarare har domstolen att välja på en rad olika, men för uppgiften lämpliga, advokater som alla uppfyller de krav som ställs på dem av domstolen. När det kommer till en självvald försvarare finns det ett antal allmänna krav som ska vara uppfyllda såsom att:
försvararen ska vara lämplig att arbeta med målet med hänsyn till dennes tidigare arbetsverksamhet, livsinsikter, redbarhet samt eventuella straffregister.


-Förekommer försvararen i straffregistret är det upp till domstolen att ta ställning till hur pass relevant detta är för det nuvarande målet samt hur långt tillbaka i tiden brottet utfördes.
-De insikter som åsyftas är i detta fallet specifika kunskaper och erfarenheter som är relevanta för det aktuella målet. Det finns egentligen inget krav på att en självvald försvarare är utbildad jurist – det räcker att denna har insikter som gör denne lämplig att ta sig an fallet.
-Tidigare verksamhet syftar inte bara till om den presumptiva försvararen arbetat med juridik tidigare, utan det kan även innefatta all typ av verksamhet som på något sätt gett denne kunskaper och erfarenheter som ökar eller minskar personens lämplighet som försvarare.
-Redbarheten syftar här till om personen ifråga verkar vara pålitlig, kunnig och, i generella termer, en person som kan anses utföra uppgiften utan problem. Domstolen gör denna typen av bedömningar varje gång när det kommer till egna försvarare och hur noggranna de är med bakgrundskontroller beror på vilken typ va brott det handlar om. Ju lättare brott, desto mindre allvarligt är det vilken försvarare du väljer.

Offentlig försvarare kan vara bättre

Under tiden som rättegången pågår kan det ibland uppstå situationer där det framkommer att den självvalda försvararen inte visat sig vara lämplig att fortsätta som försvarare på grund av brist på kompetens eller liknande. I dessa fall kan domstolen avvisa den utnämnde försvararen och tillsätta en offentlig försvarare istället.


Offentliga försvarare är även de skyldiga att uppfylla domstolens krav, dock väljer här domstolen redan mellan en rad olika försvarare som de vet uppfyller kraven. Men även i fallet med offentliga försvarare kan domstolen gå in och avvisa en försvarare som upplevs inkompetent eller på något annat sätt olämplig att fortsätta sitt arbete som försvarare i det pågående målet.